Category Archives: Dünya

Avrupa'nın gevşeyen kaldıracı

Öniş ve Kutlay (2017) Avrupa'nın çevresini dönüştürücü gücünün zayıfladığını, bunda itici etmenler olarak gördükleri Avrupa içindeki gelişmeler kadar çekici etmenler olarak gördükleri dünyanın geri kalanındaki gelişmelerin de etkili olduğunu ortaya koyuyor. Literatürde şimdiye kadar çekici etmenlerin işlenmediğini belirtiyor. Geliştirdikleri kuramsal çerçevenin Türkiye ve Macaristan'ın 21. yüzyılda şimdiye kadarki gelişimlerine uyduğunu gösteriyor.

Yol, köprü yapımını abartma

Glaeser ve Ponzetto "Ulaştırma Yatırımlarının Siyasal İktisadı" adlı yazılarına bir soru sorduktan sonra seçmenlerin tercihlerinin takipçisi olmaktansa dikkatlerini çekerek ardından sürüklemenin, siyasal başarı getirdiğini

Ne kopuyor bir kaşık petrolde?

Cherif, Hasanov ve Pande (2017) enerji sektöründeki geçmiş değişimi inceleyip gelecek değişimler konusunda kestirimlerde bulunuyor. Bir yandan ulaşım ve taşımacılıkta hayvanların kullanımından motorlu arabaların kullanımına geçişe bakıp motorlu arabalardan elektrikli arabalara geçiş sürecinin nasıl olabileceği konusunda kestirimlerde bulunuyorlar. Diğer yandan başat enerji kaynağı olarak odundan kömüre geçiş sürecine ve kömürden petrole geçiş sürecine bakıp ağırlıklı olarak petrole dayalı olan enerji sektörünün var olan yapısından yenilenebilir kaynaklara dayalı yeni yapıya nasıl bir süreçte geçileceği konusunda kestirimlerde bulunuyorlar.

Hala nasıl o kadar çok iş var?

Author (2015) işyeri otomasyonun tarihini ve geleceğini incelediği yazısında hızla gelişen bilgisayarlar, robotlar ve makine öğrenmesi gibi teknolojik gelişmelerin işsizliğe yol açmaktansa talep edilen iş türlerini değiştireceği öngörüsünde bulunuyor. Yazdıklarını özetle aktaracağım.

Dünya ekonomisinde ülkeler ve sektörler

Bir sektörde üretilen üründen hangi sektörde kim ne kadar kazanıyor ya da bir sektörde üretilen ürün hangi sektörlerin katma değerini kendinde cisimleştiriyor? Salt ürün miktarlarına bakmak yerine üründe cisimleşen katma değeri hesaplamak, ülkelerin ve sektörlerin Dünya ekonomisindeki konumu hakkında çarpıcı sonuçlar çıkarıyor.